voopoo รู้คิดใหม่ของ ผู้ดูดบุหรี่ให้ตระหนักถึงผลร้ายที่จะมีเหตุ

voopoo

voopoo ความประพฤติการรู้คิด (Cognitive Behavioral Therapy: CBT) โดยโปรแกรมมีแนวความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการรู้คิดใหม่ของ ผู้ดูดบุหรี่ให้ตระหนักถึงผลร้ายที่จะมีเหตุที่เกิดจาก

การสูบยาสูบ และก็ ผลในทางที่ดีจากการ voopoo เลิกดูดบุหรี่ เพราะเหตุว่าตัวเองเพียงแค่นั้นที่เป็นบุคคลที่ ส�ำคัญต่อการเลิกดูดบุหรี่ของตนเองที่สุด ส่วนโปรแกรมบ�ำบัด จิตสังคมแ

บบเมตริก (Matrix Program) ของกรมสุขภาพจิต เป็นโปรแกรมการบ�ำบัดรักษาที่ใช้ช่วงเวลาโดยประมาณ 3 เดือน แบ่งเป็น 3 ตอนของการบ�ำบัด ตอนอันดับที่หนึ่ง เป็นการลด ละ เลิก การสูบยาสูบ ในตอนนี้อาจมีการใช้สารนิโคตินตอบแทน ดังเช่น ต้นหญ้า ดอกขาว ฯลฯ ซึ่

งสารนิโคตินชดเชยบางทีอาจอยู่ในลักษณะของ สเปรย์ ทอฟฟี่ น�้ำยาบ้วนปาก มาใช้ตอบแทนเพื่อลดการสูบบุหร
หรืออาการต้องการดูดบุหรี่ ตอนที่ 2 เป็นการสร้างความแข็งแรง ทางด้านจิตใจเพื่อส

ามารถเลิกดูดบุหรี่ อาทิเช่น บางทีอาจสร้างสถานการณ์ จ�ำทดลองว่า หากเพื่อนฝูงเชิญดูดบุหรี่ จะไม่ยอมรับเช่นไร ฯลฯ ตอนที่ 3 เป็นการคุ้มครองป้องกันการสูบซ�้ำ บางทีอาจใช้บุคคล

ในครอบครัว มามีส่วนร่วมสำหรับในการบ�ำบัด เพื่อผู้ดูดได้รับแรงเกื้อหนุน จากครอบครัว มาใช้สำหรับในการพยาบาลได้ นอกเหนือจากนั้นพยาบาลควรจะ วางแผนจ�ำหน่ายเพื่อปกป้องการกลับมาดูดซ�้ำ ทุกราย ในตอนปี พุทธศักราช 2556 นักเขียนได้จัดท�ำแผนการ “ดับยาสูบ ต่อชีวิต” ให้กับนิสิตในโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีนักเรียนร่วมโครงงานจ�ำนวน 273 คน รวมทั้งคนเจ็บแผน

ก ผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกของโรงหมอแห่งหนึ่ง มีคนป่วย ร่วมแผนการจ�ำนวน 43 คน กิจกรรมหนึ่งที่มีในแผนการเป็น การสัมภาษณ์บุคคลที่สามารถยนต์เลิกดูดบุหรี่ได้ว่า “มีวิธีการ เ

นไร ที่ท�ำให้สามารถเลิกดูดบุหรี่ได้” จากการสัมภาษณ์ผู้เข้า ร่วมแผนการซึ่งสามารถเลิกดูดบุหรี่ได้ พบว่า มี 7 แนวทางที่ท�ำให้เลิก ดูดบุหรี่ได้ มีดังนี้ 1. สร้างความแข็งแกร่งของจิตใจ หาแรงบันดาลใจที่มี อิทธิพล ในผู้เจ็บป่วย กล่าวว่า “ท�ำเพื่อลูก เพื่อตัวเองสามารถมี ชีวิตเฝ้าความ

ส�ำเร็จของลูกได้ช้านานขึ้น” ผลของการสัมภาษณ์ คนเจ็บพบว่า ลูกทรงอิทธิพลมากยิ่งกว่าคู่บ่าวสาว ส่วนนิสิต บอกว่า “ท�ำเพื่อแม่ ด้วยเหตุว่าคิดว่าแม่ทุกข์กับการกระทำดูดบุหรี่ของ ตัวเอง” ผลของการสัมภาษณ์พบว่า แม่มีผลกระทบมากยิ่งกว่าแฟน บิดา หรือผู้อื่น2. ตั้งอกตั้งใจให้แน่แน่ว พูด